Invalshoek C: Transparantie

Door het intern en extern communiceren over het beleid, reductiedoelstellingen en geboekte vooruitgang, alsook het aangaan van een dialoog met overheid en NGO’s wordt geborgd dat aangekondigde acties worden nagekomen. Bovendien wordt hier duidelijk dat in verband met de doelstellingen gesproken mag worden van een serieuze uitdaging. Invalshoek C kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalsheoeken. Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele prestaties op de onderliggende niveaus.

Niveau 1, 2 en 3

Op de lagere niveaus wordt een aanvang gemaakt met communicatie van energiebeleid en reductiedoelstellingen (2.C), naarmate dat men klimt op de ladder wordt dit steeds concreter en professioneler (naar een uitgewerkt communicatieplan).

De professionele aanpak van transparantie komt het bedrijf goed van pas omdat het op dit niveau ook gaat over de emissie-inventaris van het bedrijf, de maatregelen in projecten (3.B) en de kwantitatieve reductiedoelstellingen scope 1 & 2 (3.B).

Interne communicatie beoogt de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, ten behoeve van draagvlak voor de uitvoering van beleid en om gebruik te kunnen blijven maken van hun ervaringen en ideeën.

Externe communicatie levert kansen doordat andere partijen het bedrijf kunnen benaderen met nieuwe input of voorstellen tot samenwerken.

Niveau 4

Door in dialoog te treden met andere partijen bereikt het bedrijf dat de doelstellingen en wijze van aanpak voldoende gedragen worden en aansluiten bij het beleid van overheid en NGO’s. Punten van zorg, voortkomende ui de dialoog worden verwerkt in Inzicht (A), Reductie (B) en initiatieven/partners (D).

Niveau 5

Op het hoogste niveau maakt het bedrijf duidelijk dat het zich inzet voor hogere beleidsdoelstellingen.

Gerelateerde bestanden